Baban

Godina rođenjaDan smrtiGodina smrtiIme i prezimeNapomena
-25.01.-Kate Baban
-02.02.-Lucija Baban ž. Mate
-07.02.-Jure Baban Jerkin
-13.02.-Ive Baban pok. Jure
-25.02.-Jure Baban sin Jerka
-27.02.-Matija Zec ž. Ante Babanastara 25 godina
-07.03.-Tomica Baban
-11.03.-Ivan Baban pok. Jure
-13.03.-Bariša Baban
-16.03.-Marta Baban ž. Bariše
-19.03.-Marta Baban
-22.03.-Jakov Baban sin Ante
-22.03.-Ive Baban ž. Martina
-22.03.-Ivan Baban
-25.03.-Grgo Babanumro u Turkiji
-26.03.-Ante Baban
-08.04.-Mande Baban ž. pok. Ante
-13.04.-Andrija Baban pok. Grgura
-27.04.-Kate Baban ž. pok. Grge
-28.04.-Mate Baban
-28.04.-Šime Baban ž. Mate
-01.05.-Matija Baban sin Bariše
-31.05.-Mate Baban Ivanov
-06.07.-Mare Baban
-05.08.-Jakov Baban sin Ante
-31.08.-Ive Baban ž. Jure Gudelja
-03.09.-Jure Baban sin Matije
-06.09.-Mijo Baban
-02.10.-Anđelija Baban ž. pok. Ivana
-20.10.-Mare Baban kći Ivanova
-22.10.-Antica Baban ž. pok. Mije
-28.10.-Ilija Baban sin Bože
-31.10.-Ivanica Baban kći Ante
-08.11.-Lucija Baban ž. pok. Ante
-09.11.-Antica Baban
-11.11.-Marko Baban sin Ante
-17.11.-Mijo Baban sin Stipanov
-25.11.-Ivanica Baban kći Nikole
-27.11.-Ante Baban
1786.15.04.1839.Joza Baban r. Puljak ž. Jakova
1794.12.01.1842.Matija Baban ž. Jakova Turića
1790.19.09.1863.Kate Baban ž. pok. Ante Turića
1840.13.03.1867.Mare Roglić ž. pok. Jure Babana (iz Takala)
-21.06.1868.Ive Baban ž. Jerke
-01.09.1868.Jele Baban ž. Jure
1773.05.10.1869.Nikola Baban pok. Ante - stari
1805.28.01.-Kate Baban r. Lelas pok. Jure
1806.12.08.-Jerko Baban pok. Ante (iz Takala)
1870.30.08.dijeteIve Baban kći Ante
-19.01.1871.Ivanica Baban ž. Ivka
1824.17.05.1871.Iva Baban r. Turić ž. Ivana
1833.07.09.-Ante Baban pok. Jure
1826.17.04.1879.Jure Baban pok. Joze
1846.22.05.1893.Nikola Baban sin Matin
1897.08.10.dijeteTomica Baban kći Matina
1819.14.04.1899.Ivan Baban pok. Josipa
1849.02.08.1900.Jozo Baban pok. Mate
1821.05.03.1903.Mate Baban pok. Jakova
1822.17.02.1905.Šime Brnić r. Baban ud. Jakova
1903.25.09.-Marta Baban kći Mate
1832.14.05.1905.Matija Lovrinčević r. Baban ud. Mate
1843.25.04.1906.Ive Baban r. Luetić ud. Jure (iz Takala)
-08.07.1910.Marta Baban
1829.23.02.1911.Marta Baban ud. pok. Ivana Lovrinčevića
1857.12.02.1914.Matija Miloš ž. Jure Babana
1858.10.04.1914.Marta Baban ud. pok. Pavla Bikića
1841.28.11.1915.Petar Baban pok. Nikole
1912.13.12.1918.Nedjeljka Baban kći Ivanagripa "španjolica"
1882.17.02.1919.Mara Baban r. Lovrinčević ž. Ivanagripa "španjolica"
1862.12.12.1921.Mate Baban Ivanov
1846.23.04.1922.Pera Bakota ud. pok. Jure Babana
1865.08.09.-Joza Baban r. Turić ud. Nikole
1853.02.03.1930.Jozo Baban pok. Ivana
1860.09.11.1935.Jure Baban pok. Ante
1856.06.02.1939.Iva Radić vjenčana Baban (za Jozu)
1854.04.10.1940.Antica Baban r. Škoro ud. pok. Ivana
1872.08.10.1940.Matija Baban r. Baban ud. pok. Mate
1914.18.05.1942.Ivan Baban sin Lukin
1859.24.05.1942.Filip Baban pok. Mate
1882.20.07.1943.Stekla Baban r. Luetić ž. Ivanažrtva 2. sv.rata
1930.08.10.1943.Matija - Milica Baban kći Jurina
1926.06.11.1944.Ilija Baban sin Mate
1915.18.11.1944.Jozo Baban Ivanov - hrvat. vojnik (Našice)žrtva 2. svj. rata
1871.08.03.1945.Ivan Baban pok. Ante
1862.06.01.1947.Ivan - Nepomuk Baban pok. Mate
1877.07.01.1947.Jakov Baban pok. Jure
1892.20.10.1947.Jure Baban pok. Joze
1872.16.02.1948.Ante Baban pok. Jure
1876.13.01.1951.Ivan Baban pok. Jure
1870.25.02.1951.Jurka Baban r. Baban ud. Ivana
1903.03.04.1951.Mate Baban pok. Filipa
1889.24.08.1951.Mare Lovrinčević r. Baban ž. Mije
1876.26.11.1951.Ivan Baban pok. Jure (iz Takala)
-02.01.1953.Matija Baban ud. Filipa
1902.09.04.1954.Mande Baban r. Baban ud. Ivana
1872.01.06.1957.Ivan Baban pok. Petra
1906.27.04.-Matija Baban r. Buljubašić ž. Mate
1905.11.02.1973.Mara Baban r. Gavranović ud. Jure
1892.26.11.-Pera Pilj r. Baban ud. Marka
1902.31.12.-Jure Baban pok. Ante
1900.09.08.-Iva Pilj r. Baban ž. Stipe
-06.01.1982.Mate Baban pok. Ivana
1904.18.02.1982.Jure Baban pok. Ivana (iz Takala)
1913.02.05.1983.Mara Baban pok. Ivana
1896.03.02.1984.Mara Baban r. Drlje ud. Jure
1900.18.05.1984.Josip Baban pok. Ivana
1896.15.08.1988.Tomica Baban kći pok Filipa
1901.11.11.1989.Mara Baban ud. Joze
1910.11.12.1989.Mara Baban r. Baban ud. Grge
1911.10.03.1990.Matilda Obrad r. Baban (iz Takala)
1920.26.11.1990.Mara Baban r. Radić ud. Marka
1904.30.12.1990.Mate Baban pok. Ivana
1928.17.01.1992.Jure Baban pok. Mate
1902.15.06.1992.Matija Baban r. Buljubašić-Baltić ud.Ivana
-18.08.1993.Iva Baban
-04.02.1995.Jure Baban
-21.02.1999.Ive Baban
1912.24.07.2001.Matija Baban
1949.23.10.2005.Ljubomir Baban pok. Jure
1911.28.02.2006.Mara Baban r. Bakota ud. Ivana
1946.17.02.2009.Lovro Baban pok. Jure
1956.15.10.2012.Ante Baban pok. Jure
1924.01.02.2016.Mara Baban pok. Jure
1932.05.08.2016.Mara Baban pok. Jure
1949.30.01.2017.Ante Baban
1931.08.02.2021.Jozo Baban
1946.29.06.2022.Mate Baban pok. Ivana